5 Comments
Mar 12·edited Mar 12Liked by Mariusz Jagóra

Tyle razy łamali Prawo, że wcale się nie zdziwię.

Przecież to organizacja terrorystyczna i dawno powinna zostać zdelegalizowana, a jej capo di tutti capi już dawno powinien siedzieć w więzieniu o zaostrzonym rygorze....

Expand full comment
Mar 12Liked by Mariusz Jagóra

Tak nie dotrzymali terminów… ale znając ich pazerność będą iść po trupach by osiągnąć swoje cele … wziąć nas na smycz , wydoić z gotówki i zarządzać naszymi ciałami i naszym życiem 😞

Expand full comment

Internat czesciowo zmienia slowa w moim tekście 😳

Expand full comment

Kilka, interesujących z mojej perspektywy, informacji kontekstowych:

1. Projekt artykułów ONZ dotyczących odpowiedzialności organizacji międzynarodowych nie został nigdy uchwalony (dlatego nazywa się projektem).

2. Projekt artykułów nie dotyczy odpowiedzialności osób fizycznych, ale odpowiedzialności organizacji międzynarodowych i państw (zob. art. 1 Projektu artykułów).

3. Projekt artykułów nie dotyczy odpowiedzialności za naruszenie wewnętrznych aktów organizacji międzynarodowych, czyli nie dotyczy odpowiedzialności za naruszenie Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych, a dotyczy umów międzynarodowych zawieranych przez organizacje międzynarodowe (zob. art. 64 zdanie drugie i art. 2 litera b Projektu artykułów).

4. Jeżeli poprawka do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych zostanie przyjęta, Państwo może według swojej swobodnej decyzji odrzucić tę poprawkę (zob. art. 55 ust. 3 Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych i art. 22 Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia).

5. W polskim prawie spółek istnieje podobna instytucja. Organ właścicielski może podjąć uchwałę nieobjętą porządkiem obrad, jeżeli nikt nie wyrazi sprzeciwu (np. art. 239 § 1 Kodeksu spółek handlowych).

Akty prawne, do których się odnoszę, można znaleźć pod niżej wskazanymi adresami:

– Projekt artykułów: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/9_11_2011.pdf,

– Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zmiany-do-miedzynarodowych-przepisow-zdrowotnych-2005--aktualizacja-informacji-stan-na-listopad-2023-r (na dole strony),

– Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19480610477,

– Kodeks spółek handlowych: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu20000941037.

Expand full comment
author

Dziękuję za komentarz

Expand full comment